Otwory okiennne, luksfery zamiast okna. Przepisy prawa wskazują, iż budynek na działce budowlanej należy budować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 4 m – gdy ściana “graniczna” ma otwory okienne lub drzwiowe, albo 3 m – gdy jest ona bez otworów.

Odległość domu od domu sąsiada

Odległość domu inwestora od granicy działki jest też nieprawidłowa – dom z otworami okiennymi powinien znajdować się w odległości co najmniej 4 metrów od granicy działki. Stanowią o tym nie tylko wskazane już przepisy dotyczące odległości obiektów od granic działki, ale również wymagania ppoż. Zgodnie z uregulowaniami rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy ppoż wymagają następujących odległości między ścianami zewnętrznymi budynków mieszkalnych: – 8 m – gdy ściany zewnętrzne posiadają otwory okienne i nie są ścianami oddzielenia przeciwpożarowego; – 7 mgdy jeden dom ma ścianę z oknem, a drugi bez okien – 6 m – gdy ściany nie mają otworów okiennych i drzwiowych i zwrócone są do siebie ścianami i dachami z przykryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. Aby być w zgodzie z wymogami prawa, inwestor powinien zabudować ścianę z oknami – wówczas zachowana będzie minimalna odległość 3 metrów, wymagana dla ścian bez otworów okiennych.
luksfery do kuchni
luksfery do kuchni , luksfery zamiast okna, żródło obrazu/ SevesGlassBlock
Okna z luksferów, okno z luksferów, luksfery zamiast okna,
Okna z luksferów, okno z luksferów, luksfery zamiast okna,

Luksfery zamiast okna

Luksfery zamiast okna. Można to uczynić poprzez wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany (§ 232 ust. 6 wskazanego rozporządzenia). Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 września 2008 r. (II SA/Sz 210/08), zgodnie z którym ściana wypełniona luksferami nie jest traktowana jako ściana z otworami okiennymi, a jako ściana pełna (brak możliwości penetracji wzrokowej).

Okna przeciwpożarowe

Luksfer jest bowiem kształtką budowlaną wykonaną ze szkła, służącą do wypełniania konstrukcji ściennych lub stropowych. Może być wykonana ze szkła przezroczystego lub barwionego, o powierzchni gładkiej lub wzorzystej. Ma znaczną przepuszczalność światła, sięgającą ponad 60%. Pod pojęciem okna przeciwpożarowego należałoby zatem rozumieć wymienione konstrukcje szklane, cegły szklane lub luksfery. Ich wstawienie pozwala zachować legalność budowy. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).