+ 48 71 310 3000

    Gotowe moduły z pustaków szklanych luksferów glasspol

    Przepisy prawa wskazują, iż budynek na działce budowlanej należy budować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 4 m – gdy ściana “graniczna” ma otwory okienne lub drzwiowe, albo 3 m – gdy jest ona bez otworów.

    Odległość domu od domu sąsiada Odległość domu inwestora od granicy działki jest też nieprawidłowa – dom z otworami okiennymi powinien znajdować się w odległości co najmniej 4 metrów od granicy działki. Stanowią o tym nie tylko wskazane już przepisy dotyczące odległości obiektów od granic działki, ale również wymagania ppoż. Zgodnie z uregulowaniami rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy ppoż wymagają następujących odległości między ścianami zewnętrznymi budynków mieszkalnych: – 8 m – gdy ściany zewnętrzne posiadają otwory okienne i nie są ścianami oddzielenia przeciwpożarowego; – 7 mgdy jeden dom ma ścianę z oknem, a drugi bez okien – 6 m – gdy ściany nie mają otworów okiennych i drzwiowych i zwrócone są do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. Aby być w zgodzie z wymogami prawa, inwestor powinien zabudować ścianę z oknami – wówczas zachowana będzie minimalna odległość 3 metrów, wymagana dla ścian bez otworów okiennych.

    Można to uczynić poprzez wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany (§ 232 ust. 6 wskazanego rozporządzenia). Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 września 2008 r. (II SA/Sz 210/08), zgodnie z którym ściana wypełniona luksferami nie jest traktowana jako ściana z otworami okiennymi, a jako ściana pełna (brak możliwości penetracji wzrokowej). Luksfer jest bowiem kształtką budowlaną wykonaną ze szkła, służącą do wypełniania konstrukcji ściennych lub stropowych. Może być wykonana ze szkła przezroczystego lub barwionego, o powierzchni gładkiej lub wzorzystej. Ma znaczną przepuszczalność światła, sięgającą ponad 60%. Pod pojęciem okna przeciwpożarowego należałoby zatem rozumieć wymienione konstrukcje szklane, cegły szklane lub luksfery. Ich wstawienie pozwala zachować legalność budowy. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).

    luksfery pustaki szklane warszawa sklep,